Học TậpLớp 10

SBT Tiếng Anh 10 trang 26 Unit 3 Listening – Friends Global Chân trời sáng tạo

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
SBT Tiếng Anh 10 trang 26 Unit 3 Listening – Friends Global Chân trời sáng tạo

Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 10 Unit 3 Listening sách Friends Global Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 10. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 3 Listening

Bạn đang xem: SBT Tiếng Anh 10 trang 26 Unit 3 Listening – Friends Global Chân trời sáng tạo

1 (trang 26 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Match slogans 1-6 with types of product A-F (Khớp khẩu hiệu 1-6 với các loại sản phẩm A-F)

SBT Tiếng Anh 10 trang 26 Unit 3 Listening | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Đáp án:

1. C

2. A

3. D

4. B

5. E

6. F

Hướng dẫn dịch:

1. Cái gì trong ví của bạn?

2. Bộ đẹp cho trò chơi đẹp.

3. Vào đi. Chúc vui vẻ.

4. Lấy lại đôi môi như thuở mới sinh.

5. Cách nhẹ nhàng hơn để thưởng thức sô cô la.

6. Ăn tươi.

2 (trang 26 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Read the Listening Strategy. You are going to hear adverts for three products. Circle the word (a-c) you are most likely to hear in each advert. (Đọc Chiến lược Nghe. Bạn sẽ nghe quảng cáo cho 3 sản phẩm. Khoanh tròn từ (a-c) mà bạn có khả năng nghe thấy nhất trong mỗi quảng cáo.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 26 Unit 3 Listening | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Đáp án:

A. b

B. b

C. c

 

3 (trang 26 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Now listen to the adverts and write the products. (Bây giờ lắng nghe những lời quảng cáo và viết các sản phẩm.)

CD1_09

Đáp án:

1. fast food

2. sports clothes

3. a car

Nội dung bài nghe:

1. Are you hungry? I could make some lunch.

– Starving. What have we got?

– Er … we’ve got some bananas. And a packet of rice. And a tomato. Ooh – and some cheese, but it looks a bit old. How does that sound? Hey! Where are you going?

– Back soon!

– When you’re hungry – and you don’t fancy rice with bananas and cheese – there’s always another option.

– Two portions of chicken with fries, please. And a side order of garlic bread.

– Certainly, madam. To eat here?

– No, take away.

– The Chicken Shack – for delicious American-style chicken. There’s one near you.

2. What matters in your life? Man Being fit and healthy.

– Feeling good.

– Looking cool!

– Whatever matters, make East Coast fashion a part of your life, whether you’re playing football with friends, running a race or just chilling. Life is a game. Play it well. Wear East Coast casuals. In department stores now.

3. Man Hi Sarah. Can I give you a lift? Woman Yes, thanks. Oh … is this new?

– Yes. I got it yesterday!

– Nice!

– It’s great to drive. I love it.

– Yes, really smooth and comfortable.

– It’s a two litre engine. Six cylinders.

– Can I ask you something?

– Yes, sure.

– Can I have a go at driving it?

– Sure. Why not?

– The new XK 44 – on the road from £19,995.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn có đói không? Tôi có thể làm một chút bữa trưa.

– Chết đói. Những gì chúng ta đã có?

– Ơ … chúng tôi có một số chuối. Và một gói gạo. Và một quả cà chua. Ồ – và một ít pho mát, nhưng nó trông hơi cũ. Nghe như thế nào? Chào! Bạn đi đâu?

– Quay lại sớm!

– Khi bạn đói – và bạn không thích cơm với chuối và pho mát – luôn có một lựa chọn khác.

– Hai phần gà với khoai tây chiên, làm ơn. Và một món bánh mì bơ tỏi.

– Chắc chắn rồi, thưa bà. Ăn ở đây?

– Không, mang đi.

– The Chicken Shack – dành cho gà kiểu Mỹ thơm ngon. Có một cái ở gần bạn.

2. Điều gì quan trọng trong cuộc sống của bạn? Người đàn ông Thể chất và khỏe mạnh.

– Cảm thấy tốt.

– Nhìn ngầu quá!

– Dù có vấn đề gì đi nữa, hãy biến thời trang Bờ Đông trở thành một phần cuộc sống của bạn, cho dù bạn đang chơi bóng với bạn bè, chạy đua hay chỉ để thư giãn. Cuộc sống là một trò chơi. Chơi nó tốt. Mặc áo dài ở Bờ Đông. Trong các cửa hàng bách hóa bây giờ.

3. Người đàn ông Chào Sarah. Tôi có thể cho bạn một thang máy được không? Người phụ nữ Vâng, cảm ơn. Ồ … cái này mới à?

– Đúng. Tôi đã nhận nó ngày hôm qua!

– Tốt đẹp!

– Thật tuyệt khi được lái xe. Tôi thích nó.

– Vâng, thực sự êm ái và thoải mái.

– Đó là động cơ hai lít. Sáu xi lanh.

– Tôi có thể hỏi bạn một cái gì đó?

– Vâng, chắc chắn.

– Tôi có thể lái thử được không?

– Chắc chắn rồi. Tại sao không?

– XK 44 mới – trên đường với giá từ £19.995.

4 (trang 26 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Listen again. Which words from exercise 2 did you hear? (Lắng nghe một lần nữa. Bạn đã nghe những từ nào trong bài 2?)

CD1_09

Đáp án: race, engine, hungry

5 (trang 26 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)You are going to hear three dialogues. Read sentences A-D and match each one to a phrase (1- 4) you are likely to hear. Use the underlined words to help you. (Bạn sẽ nghe 3 cuộc đối thoại. Đọc các câu A-D và nối mỗi câu với một cụm từ (1- 4) mà bạn có khả năng sẽ nghe. Sử dụng các từ được gạch chân để giúp bạn.)

A. The speakers start by agreeing, but then disagree.

B. One speaker is complaining about something he bought.

C. One speaker is giving directions to the nearest cinema.

D. One speaker is narrating an amusing event that happened.

1. Go straight on at the …

2. I don’t think you’re right about …

3. It’s just not good enough …

4. A few moments later …

Đáp án:

1. C

2. A

3. B

4. D

Hướng dẫn dịch:

1. Đi thẳng vào …

C. Một người nói đang chỉ đường đến rạp chiếu phim gần nhất.

2. Tôi không nghĩ bạn nói đúng về …

A. Người nói bắt đầu bằng cách đồng ý, nhưng sau đó không đồng ý.

3. Nó không đủ tốt …

B. Một người nói đang phàn nàn về một thứ mà anh ta đã mua.

4. Một lúc sau …

D. Một người nói đang thuật lại một sự kiện thú vị đã xảy ra.

6 (trang 26 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global) Now listen to the dialogues one at a time, and match each one with one of the sentences A-D in exercise 5. There is one extra sentence. (Bây giờ, hãy nghe từng đoạn hội thoại một và nối từng đoạn với một trong các câu A-D trong bài tập 5. Có một câu thừa)

CD1_10

Dialogue 1: sentence …

Dialogue 2: sentence …

Dialogue 3: sentence …

Đáp án:

Dia 1: D

Dia 2: A

Dia 3: B

Nội dung bài nghe:

1. Did I tell you what happened to me when I was out with Molly?

– No, you didn’t.

– It was really funny.

– Go on, tell me!

– Well, we were at the cinema. The film was just starting when Molly got up to go and to buy popcorn.

– A few moments later, she came back and sat down. I thought, ‘That was quick,’ but I didn’t say anything. I was really concentrating on the film.

– Go on …

– So I helped myself to some of the popcorn. She was holding a big box of it in her hand. And then a woman’s voice said, ‘Hey! That’s mine!’

– Oh no!

– Yes! I turned around … and it wasn’t Molly! It was another woman who was sitting in her place.

– How embarrassing!

2. What’s on next?

– There’s a talent show starting in five minutes.

– No thanks! I really don’t like talent shows.

– Me neither. They’re so boring, aren’t they?

– Yes. Terrible. What else is on?

– There’s a new sitcom on a bit later.

– No, sitcoms aren’t my thing. They’re never really funny.

– I don’t think you’re right about sitcoms. Some of the American shows are really clever.

– Clever? You’re joking. They’re all the same … and the laughter isn’t real, it’s all recorded.

– No, it isn’t. There’s usually a real audience.

– I don’t think so. Not for most of the shows.

3. Can I help you?

– I want to return this DVD.

– Have you watched it?

– Yes, I have.

– Well, I’m sorry. You can’t return it.

– But there’s a problem with it. It keeps jumping.

– There’s nothing I can do. It’s our policy.

– It’s just not good enough. You sold me a DVD which doesn’t work. Where’s the manager?

– She’s in her office. Do you want me to call her?

– Yes, I do!

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi có kể cho bạn nghe chuyện gì đã xảy ra với tôi khi tôi đi chơi với Molly không?

– Không, bạn không.

– Nó thực sự rất vui.

– Nói đi, nói đi!

– Chà, chúng tôi đã ở rạp chiếu phim. Bộ phim chỉ bắt đầu khi Molly dậy đi mua bỏng ngô.

– Một lát sau, cô quay lại và ngồi xuống. Tôi nghĩ, “Nhanh thôi,” nhưng tôi không nói gì cả. Tôi đã thực sự tập trung vào bộ phim.

– Tiếp tục đi …

– Vì vậy, tôi đã tự giúp mình một ít bỏng ngô. Cô ấy đang cầm một hộp lớn trong tay. Và sau đó giọng một người phụ nữ cất lên, “Này! Đó là của tôi!’

– Ôi không!

– Đúng! Tôi quay lại … và đó không phải là Molly! Đó là một người phụ nữ khác đang ngồi vào chỗ của cô ấy.

– Thật xấu hổ!

2. Tiếp theo là gì?

– Sẽ có một chương trình tài năng bắt đầu sau năm phút nữa.

– Không, cám ơn! Tôi thực sự không thích các buổi biểu diễn tài năng.

– Tôi cũng không. Chúng thật nhàm chán, phải không?

– Đúng. Kinh khủng. Còn gì nữa không?

– Có một bộ phim sitcom mới sau này.

– Không, phim sitcom không phải là chuyện của tôi. Họ không bao giờ thực sự hài hước.

– Tôi không nghĩ bạn nói đúng về phim sitcom. Một số chương trình của Mỹ thực sự rất thông minh.

– Thông minh? Bạn đang nói đùa. Tất cả đều giống nhau … và tiếng cười không có thật, tất cả đều được ghi lại.

– Không, không phải vậy. Thường có một lượng khán giả thực sự.

– Tôi không nghĩ vậy. Không phải cho hầu hết các chương trình.

3. Tôi có thể giúp gì cho bạn?

– Tôi muốn trả lại DVD này.

– Bạn đã xem nó chưa?

– Vâng tôi có.

– Vâng, tôi xin lỗi. Bạn không thể trả lại nó.

– Nhưng có một vấn đề với nó. Nó tiếp tục nhảy.

– Không có gì tôi có thể làm. Đó là chính sách của chúng tôi.

– Nó chỉ là không đủ tốt. Bạn đã bán cho tôi một đĩa DVD không hoạt động. Người quản lý ở đâu?

– Cô ấy đang ở trong văn phòng của cô ấy. Bạn có muốn tôi gọi cho cô ấy không?

– Em đồng ý!

7 (trang 26 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global) Listen again. Check your answers to exercise 6 by listening for phrases 1-4 in exercise 5. (Lắng nghe một lần nữa. Kiểm tra câu trả lời của bạn cho bài tập 6 bằng cách nghe các cụm từ 1-4 trong bài tập 5.)

CD1_10

(Học sinh tự thực hành)

8 (trang 26 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global) Write slogans to advertise these products. (Viết khẩu hiệu để quảng cáo các sản phẩm này.)

(Học sinh tự thực hành)

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
SBT Tiếng Anh 10 trang 26 Unit 3 Listening – Friends Global Chân trời sáng tạo
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button