Học TậpLớp 10

SBT Tiếng Anh 10 trang 18 Unit 2 Listening – Friends Global Chân trời sáng tạo

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
SBT Tiếng Anh 10 trang 18 Unit 2 Listening – Friends Global Chân trời sáng tạo

Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 10 Unit 2 Listening sách Friends Global Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 10. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 2 Listening

Bạn đang xem: SBT Tiếng Anh 10 trang 18 Unit 2 Listening – Friends Global Chân trời sáng tạo

1 (trang 18 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Read the text about BASE jumping and choose the correct answers (a-c) to complete gaps 1-5 (Đọc văn bản về nhảy BASE và chọn câu trả lời đúng (a-c) để hoàn thành khoảng trống 1-5)

BASE jumping is an extreme sport. It is (1) to skydiving, but there are important differences. Firstly, the jumps are much lower – usually no more than six hundred metres. And secondly, there is no aircraft. (2), participants jump from some kind of bridge, building or cliff. The first BASE jump took (3) in 1912 in New York, when Frederick Law jumped from the Statue of Liberty. In the 1960s and 70s, the sport became more popular, partly (4) to filmmaker Carl Boenish. He made documentaries about BASE jumping and also (5) of the name. He died in 1984 while he was jumping in Norway. BASE jumping is a thrilling experience, but it is very risky too.

SBT Tiếng Anh 10 trang 18 Unit 2 Listening | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Đáp án:

1. c

2. c

3. b

4. a

5. c

Hướng dẫn dịch:

BASE jump là một môn thể thao mạo hiểm. Nó tương tự như nhảy dù, nhưng có những điểm khác biệt quan trọng. Thứ nhất, các bước nhảy thấp hơn nhiều – thường không quá sáu trăm mét. Và thứ hai, không có máy bay. Thay vào đó, những người tham gia nhảy từ một số loại cầu, tòa nhà hoặc vách đá. Lần nhảy BASE đầu tiên diễn ra vào năm 1912 tại New York, khi Frederick Law nhảy từ Tượng Nữ thần Tự do. Trong những năm 1960 và 70, môn thể thao này trở nên phổ biến hơn, một phần là nhờ nhà làm phim Carl Boenish. Anh ấy làm phim tài liệu về BASE jump và cũng nghĩ ra cái tên. Ông mất năm 1984 khi đang nhảy cầu ở Na Uy. Nhảy BASE là một trải nghiệm ly kỳ, nhưng nó cũng rất mạo hiểm.

2 (trang 18 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Read the Listening Strategy. Then listen to Alex talking about wingsuit flying. Write the words he uses instead of the underlined words. (Đọc Chiến lược Nghe. Sau đó, hãy nghe Alex nói về bộ cánh bay. Viết những từ anh ấy sử dụng thay vì những từ được gạch chân.)

CD1_06

1. He spent a long time trying to find the right sport.

2. He disliked team games when he was a teenager.

3. He thinks wingsuit flying is a great feeling.

4. Unfortunately, it is expensive.

Đáp án:

1. ages

2. didn’t enjoy

3. amazing

4. it isn’t cheap

Nội dung bài nghe:

I spent ages trying to find the right sport. I played team games like football and volleyball when I was a teenager, but I didn’t enjoy them. I prefer to be in control – so I like individual sports. When I was nineteen, I discovered wingsuit flying. It’s an amazing feeling, because it really is like being a bird: you can choose which way to fly. I love it! The only problem is, it isn’t cheap. For that reason, I can’t do it as often as I want to.

Hướng dẫn dịch:

Tôi đã dành nhiều thời gian để cố gắng tìm môn thể thao phù hợp. Tôi đã chơi các trò chơi đồng đội như bóng đá và bóng chuyền khi còn là một thiếu niên, nhưng tôi không thích chúng. Tôi thích kiểm soát hơn – vì vậy tôi thích các môn thể thao cá nhân. Khi tôi mười chín tuổi, tôi phát hiện ra bộ đồ bay có cánh. Đó là một cảm giác tuyệt vời, bởi vì nó thực sự giống như một con chim: bạn có thể chọn cách bay. Tôi thích nó! Vấn đề duy nhất là, nó không hề rẻ. Vì lý do đó, tôi không thể làm điều đó thường xuyên như tôi muốn.

3 (trang 18 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Listen to three other people talking about the extreme sports in the photos above. Match speakers 1-3 with photos A-C. (Hãy lắng nghe ba người khác nói về các môn thể thao mạo hiểm trong các bức ảnh trên. Ghép loa 1-3 với ảnh A-C.)

CD1_07

SBT Tiếng Anh 10 trang 18 Unit 2 Listening | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Đáp án:

Photo A: Speaker 2

Photo B: Speaker 3

Photo C: Speaker 1

Nội dung bài nghe:

1. I started doing it about five years ago. At that time, I didn’t know what the word ‘creeking’ meant! But I was already a fan of kayaking and I suppose I was looking for a new challenge. The first time I saw it, I thought, hey, this doesn’t look possible! You can’t take a kayak down a waterfall! But actually, it doesn’t feel quite as bad when you’re doing it because you’re in control … most of the time. And now, I just love creeking. The adrenaline is amazing. I can’t go back to ordinary kayaking … never!

2. Free soloing is the most extreme form of climbing because it doesn’t use any equipment at all – no ropes, no safety gear, nothing. It’s just the climber and the cliff or mountain. I started doing it ten years ago, because I was looking for a physical challenge. It needs a lot more strength than ordinary climbing – you need strong fingers, hands and arms in particular. And of course, it’s dangerous sometimes, but I don’t think about that. For me, it’s all about testing myself, not about risking my life.

3. When I first told people I was into volcano boarding, people thought I was joking. That’s because most of them didn’t know anything at all about the sport. I didn’t know anything about it either, until I was in Nicaragua on holiday three years ago. I visited a volcano called Cerro Negro – the name just means ‘black hill’. It’s a young, active volcano – and the best place in the world for volcano boarding. So I decided to try it. It takes 45-minutes to walk up the volcano. Then just a few minutes to surf down it. It was amazing – really thrilling. But very hot!

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi bắt đầu làm việc đó khoảng năm năm trước. Lúc đó, tôi không biết từ “creeking” nghĩa là gì! Nhưng tôi đã là một người yêu thích chèo thuyền kayak và tôi cho rằng tôi đang tìm kiếm một thử thách mới. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, tôi đã nghĩ, này, điều này có vẻ không khả thi! Bạn không thể chèo thuyền kayak xuống thác nước! Nhưng trên thực tế, cảm giác không tệ lắm khi bạn làm việc đó vì bạn luôn kiểm soát được … hầu hết thời gian. Và bây giờ, tôi chỉ thích lạch bạch. Adrenaline thật tuyệt vời. Tôi không thể quay lại chèo thuyền kayak bình thường … không bao giờ!

2. Một mình tự do là hình thức leo núi khắc nghiệt nhất vì nó hoàn toàn không sử dụng bất kỳ thiết bị nào – không có dây thừng, không có thiết bị an toàn, không có gì cả. Nó chỉ là người leo núi và vách đá hoặc núi. Tôi bắt đầu làm điều đó cách đây mười năm, bởi vì tôi đang tìm kiếm một thử thách về thể chất. Nó cần sức mạnh hơn rất nhiều so với leo núi thông thường – bạn cần các ngón tay, bàn tay và cánh tay khỏe mạnh. Và tất nhiên, đôi khi nó nguy hiểm, nhưng tôi không nghĩ về điều đó. Đối với tôi, tất cả chỉ là thử nghiệm bản thân, không phải mạo hiểm mạng sống của mình.

3. Khi tôi lần đầu tiên nói với mọi người rằng tôi đã lên núi lửa, mọi người nghĩ rằng tôi đang nói đùa. Đó là bởi vì hầu hết họ không biết gì về môn thể thao này. Tôi cũng không biết gì về nó, cho đến khi tôi ở Nicaragua vào kỳ nghỉ ba năm trước. Tôi đã đến thăm một ngọn núi lửa có tên là Cerro Negro – cái tên chỉ có nghĩa là ‘ngọn đồi đen’. Đó là một ngọn núi lửa trẻ, đang hoạt động – và là nơi tốt nhất trên thế giới để lên núi lửa. Vì vậy, tôi quyết định thử nó. Mất 45 phút để đi bộ lên núi lửa. Sau đó, chỉ cần một vài phút để lướt xuống nó. Nó thật tuyệt vời – thực sự ly kỳ. Nhưng rất nóng!

4 (trang 18 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Listen again. Are these sentences true (T) or false (F)? To help you, listen for synonyms or antonyms of the underlined words. (Lắng nghe một lần nữa. Những câu này đúng (T) hay sai (F)? Để giúp bạn, hãy nghe từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa của những từ được gạch chân.)

CD1_07

SBT Tiếng Anh 10 trang 18 Unit 2 Listening | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Hướng dẫn dịch:

Người 1

1. Khi lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy môn thể thao này, anh ấy đã nghĩ rằng nó trông không thể.

2. Anh ấy nghĩ rằng môn thể thao cảm thấy tồi tệ hơn khi bạn thực sự làm nó.

Người 2

3. Cô ấy muốn một môn thể thao khó về thể chất.

4. Cô ấy thường nghĩ về những rủi ro khi tham gia môn thể thao của mình.

Người 3

5. Anh ấy đã làm quen với môn thể thao này trước khi anh ấy đến Nicaragua.

6. Anh ấy thấy trải nghiệm không thú vị lắm.

Đáp án:

1. T

2. F

3. T

4. F

5. F

6. F

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
SBT Tiếng Anh 10 trang 18 Unit 2 Listening – Friends Global Chân trời sáng tạo
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button