Học TậpLớp 10

Lý thuyết Tin học 10 Bài 29 (Kết nối tri thức 2024): Nhận biết lỗi chương trình

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Lý thuyết Tin học 10 Bài 29 (Kết nối tri thức 2024): Nhận biết lỗi chương trình

Với tóm tắt lý thuyết Tin học lớp 10 Bài 29: Nhận biết lỗi chương trình sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm, ôn luyện để học tốt môn Tin học 10.

Tin học lớp 10 Bài 29: Nhận biết lỗi chương trình

Bạn đang xem: Lý thuyết Tin học 10 Bài 29 (Kết nối tri thức 2024): Nhận biết lỗi chương trình

A. Lý thuyết Tin học 10 Bài 29: Nhận biết lỗi chương trình

1. Nhận biết lỗi chương trình

– Có thể phân biệt lỗi chương trình Python làm ba loại:

1. Lỗi khi có lệnh viết sai cú pháp hoặc sai cấu trúc ngôn ngữ Python quy định. Chương trình sẽ lập tức dừng và thông báo lỗi Syntax Error.

Ví dụ 1: Sai cú pháp lệnh

Lý thuyết Tin học 10 Bài 29: Nhận biết lỗi chương trình - Kết nối tri thức  (ảnh 1)

2. Lỗi khi không thể thực hiện một lệnh trong chương trình. Chương trình dừng lại và thông báo một mã lỗi. Lỗi này gọi lỗi ngoại lệ (Exceptions Error), mã lỗi trả lại gọi là mã lỗi ngoại lệ.

Ví dụ 2: Người dùng nhập sai dữ liệu

Lý thuyết Tin học 10 Bài 29: Nhận biết lỗi chương trình - Kết nối tri thức  (ảnh 1)

3. Chương trình chạy không lỗi ngoại lệ, nhưng kết quả đưa ra sai, không chính xác. Đây là lỗi lôgic bên trong chương trình.

Ví dụ 3: Chương trình thông báo lỗi chỉ số vượt quá giới hạn cho phép

Chương trình:

Lý thuyết Tin học 10 Bài 29: Nhận biết lỗi chương trình - Kết nối tri thức  (ảnh 1)

Khi chạy chương trình sẽ báo lỗi:

Lý thuyết Tin học 10 Bài 29: Nhận biết lỗi chương trình - Kết nối tri thức  (ảnh 1)     Ví dụ 4: Chương trình có lỗi lôgic

Lý thuyết Tin học 10 Bài 29: Nhận biết lỗi chương trình - Kết nối tri thức  (ảnh 1)

Chương trình cho kết quả là 3 mà kết quả đúng là 1 + 2 + 3 = 6. Lí do là hàm range(3) trả lại vùng giá trị là 0, 1, 2 chứ không phải 1, 2, 3.

– Với mỗi loại lỗi, cách xử lí và kiểm soát lỗi sẽ khác nhau.

2. Một số lỗi ngoai lệ thường gặp

Bảng 1: Một số lỗi ngoại lệ thường gặp

Mã lỗi ngoại lệ

Mô tả lỗi

ZeroDivisionError

Khi thực hiện lệnh phép chia cho 0.

IndexError

Lệnh cố gắng truy cập phần tử của danh sách nhưng chỉ số vượt quá giới hạn.

NameError

Chương trình muốn tìm một tên nhưng không thấy. Ví dụ lệnh gọi một hàm nhưng không có hàm đó.

TypeError

Lỗi kiểu dữ liệu.

– Lệnh truy cập một phần tử của danh sách nhng chỉ số không là số nguyên.

– Lệnh tính biểu thức số nhưng toán hạng không phải là số.

ValueError

Lỗi liên quan đến giá trị của đối tượng.

Lỗi khi thực hiện lệnh chuyển đổi kiểu dữ liệu, đổi số của hàm có giá trị mà hàm không hỗ trợ. Ví dụ lệnh int(“1.55”).

IndentationError

Lỗi khi các dòng lệnh thụt vào không hàng hoặc không đúng vị trí.

SyntaxError

Lỗi cú pháp.

3. Thực hành:Lập trình và kiểm tra khả năng sinh lỗi của chương trình

Nhiệm vụ 1: Viết chương trình nhập các số nguyên m, n từ bàn phím, cách nhau bằng dấu cách. Chương trình đưa ra tổng, hiệu, thương của hai số đã nhập.

Hướng dẫn.

Dùng lệnh input() để nhập dữ liệu và int() để chuyển đổi sang kiểu số nguyên, split() tách xâu con. Kết quả thu được sẽ chuyển đổi thành hai số m, n bằng lệnh int().

Nhập chương trình sau và kiểm tra khả năng sinh lỗi khi chạy chương trình:

Lý thuyết Tin học 10 Bài 29: Nhận biết lỗi chương trình - Kết nối tri thức  (ảnh 1)

Kiểm tra khả năng sinh lỗi của chương trình:

– Các số m, n khi nhập không là số nguyên.

– Giữa m, n không có dấu cách.

– Số n nhập vào là số 0.

Nhiệm vụ 2: Viết chương trình nhập số tự nhiên n và nhập lần lượt số nguyên đưa vào danh sách số A. Sau khi nhập xong in danh sách A ra màn hình.

Hướng dẫn

Nhập chương trình sau và kiểm tra khả năng sinh lỗi:

Lý thuyết Tin học 10 Bài 29: Nhận biết lỗi chương trình - Kết nối tri thức  (ảnh 1)

– Khả năng sinh lỗi:

+ Số n nhập vào không là số nguyên.

+ Mỗi số hạng của danh sách nhập vào không là số nguyên.

B. Bài tập trắc nghiệm Tin học 10 Bài 29: Nhận biết lỗi chương trình

Câu 1. Chương trình sau thông báo lỗi gì?

>>>n = int(input(“Nhập n: “))

>>>Nhập n: a

A. Type Error.

B. NameError.

C. SyntaxError.

D. ValueError.

Đáp án đúng là: C

Chương trình thông báo lỗi nhập dữ liệu không đúng khuôn dạng.

Trắc nghiệm Tin học 10 Kết nối tri thức Bài 29 (có đáp án): Nhận biết lỗi chương trình

Câu 2. Chương trình sau thông báo lỗi gì?

lst = [1, 2, 3, 4, 5]

for i in range(10):

print(lst[i])

A. IndexError.

B. NameError.

C. SyntaxError.

D. ValueError.

Đáp án đúng là: A

Chỉ số vượt quá giới hạn cho phép.

Trắc nghiệm Tin học 10 Kết nối tri thức Bài 29 (có đáp án): Nhận biết lỗi chương trình

Câu 3. Chương trình sau thông báo lỗi gì?

lst = [10, 20, 30, 40]

print(lst[6])

A. NameError.

B. SyntaxError.

C. ValueError.

D. IndexError.

Đáp án đúng là: D

Chỉ số vượt quá giới hạn cho phép.

Trắc nghiệm Tin học 10 Kết nối tri thức Bài 29 (có đáp án): Nhận biết lỗi chương trình

Câu 4. Chương trình sau mắc lỗi gì?

#Tính tích của 3 số nguyên dương đầu tiên.

>>>s = 1

>> for i in range(3)

>>>s = s * i

>>>print(s)

0

A. Lôgic.

B. Sai cú pháp.

C. Lỗi ngoại lệ.

D. Không có lỗi.

Đáp án đúng là: A

Chương trình vẫn chạy nhưng kết quả bị sai, không thực hiện đúng yêu cầu bài toán đặt ra.

Câu 5. Mã lỗi ngoại lệ của lệnh sau là float(“2 + 3”)

A. IndexError.

B. TypeError.

C. ValueError.

D. SyntaxError.

Đáp án đúng là: C

Lỗi liên quan đến giá trị đối tượng khi thực hiện chuyển kiểu dữ liệu.

Câu 6. Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

A. Có thể phân biệt lỗi chương trình Python làm ba loại.

B. Khi có lỗi sai cú pháp, chương trình lập tức dừng và thông báo lỗi.

C. Lỗi ngoại lệ là lỗi không thể thực hiện một lệnh trong chương trình.

D. Cách xử lí các loại lỗi giống nhau.

Đáp án đúng là: D

Cách xử lí các lỗi khác nhau đối với mỗi loại.

Câu 7. Số phát biểu đúng trong cac phát biểu sau là:

1) Chương trình chạy khi lỗi lôgic xảy ra

2) Khi có lỗi sai cấu trúc ngôn ngữ, chương trình vẫn chạy.

3) Khi có lỗi ngoại lệ, chương trình dừng và thông báo lỗi.

4) Mã lỗi ngoại lệ trả lại gọi là mã lỗi ngoại lệ.

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Đáp án đúng là: B

Các phát biểu đúng: 1, 3, 4.

Câu 8. Điền vào “…” hoàn thành phát biểu sau: “Chương trình chạy không lỗi ngoại lệ nhưng kết quả đưa ra …. Đây là lỗi … bên trong chương trình.”

A. sai, lôgic.

B. đúng, Syntax Error.

C. đúng, lôgic.

D. sai, ngoại lệ.

Đáp án đúng là: A

Chương trình chạy không lỗi ngoại lệ nhưng kết quả đưa ra sai, không chính xác. Đây là lỗi lôgic bên trong chương trình.

Câu 9. Chương trình sau thông báo lỗi gì?

for i in range(10) print(i)

A. Type Error.

B. NameError.

C. SyntaxError.

D. ValueError.

Đáp án đúng là: C

Sai cú pháp câu lệnh: SyntaxError

Câu 10. Chương trình sau thông báo lỗi gì?

n = 5

for i in range(n):

prin(t)

A. Type Error.

B. NameError.

C. SyntaxError.

D. ValueError.

Đáp án đúng là: B

Từ khoá print viết sai chính tả.

Trắc nghiệm Tin học 10 Kết nối tri thức Bài 29 (có đáp án): Nhận biết lỗi chương trình

Câu 11. Mã lỗi nào được đưa ra khi lệnh thực hiện phép chia cho giá trị 0

A. ZeroDivisionError.

B. TypeError.

C. ValueError.

D. SyntaxError.

Đáp án đúng là: A

Mã lỗi ZeroDivisionError được đưa ra khi lệnh thực hiện phép chia cho giá trị 0.

Câu 12. Khi dòng lệnh thụt vào không thẳng hàng chương trình đưa ra mã lỗi ngoại lệ nào?

A. ZeroDivisionError.

B. TypeError.

C. IndentationError.

D. SyntaxError.

Đáp án đúng là: C

Khi dòng lệnh thụt vào không thẳng hàng hoặc không đúng vị trí chương trình đưa ra mã lỗi IndentationError.

Câu 13. Mã lỗi ngoại lệ của lệnh sau là

s = “12” + 12

A. ZeroDivisionError.

B. TypeError.

C. IndentationError.

D. SyntaxError.

Đáp án đúng là: B

TypeError là lỗi kiểu dữ liệu khi lệnh tính một biểu thức số có một toán hạng không phải là số.

Câu 14. Mã lỗi nào được đưa ra khi lệnh gọi một hàm nhưng không có hàm đó

A. ZeroDivisionError.

B. TypeError.

C. IndentationError.

D. NameError.

Đáp án đúng là: D

Lỗi xảy ra khi chương trình muốn tìm một tên nhưng không tìm thấy

Câu 15. Dòng lệnh sau bị lỗi gì?

>> >A = [1, 2]

>>>A[0.5]

A. Lỗi lôgic.

B. Lỗi ngoại lệ.

C. Lỗi cú pháp.

D. Không có lỗi.

Đáp án đúng là: B

Mã lỗi trong trường hợp này là TypeError do chỉ số phải mang kiểu nguyên.

Xem thêm các bài tóm tắt lý thuyết Tin học lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Lý thuyết Tin học 10 Bài 28: Phạm vi của biến

Lý thuyết Tin học 10 Bài 29: Nhận biết lỗi chương trình

Lý thuyết Tin học 10 Bài 30: Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình

Lý thuyết Tin học 10 Bài 31: Thực hành viết chương trình đơn giản

Lý thuyết Tin học 10 Bài 32: Ôn tập lập trình Python

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Lý thuyết Tin học 10 Bài 29 (Kết nối tri thức 2024): Nhận biết lỗi chương trình
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button