Học TậpLớp 12

KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2↑ + H2O | KMnO4 ra MnCl2

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2↑ + H2O | KMnO4 ra MnCl2

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2↑ + 8H2O gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Mangan. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2↑ + 8H2O

Bạn đang xem: KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2↑ + H2O | KMnO4 ra MnCl2

1. Phương trình phản ứng hóa học:

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2↑ + 8H2O

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

Có khí màu vàng lục thoát ra trong ống nghiệm là Cl2.

3. Điều kiện phản ứng

Dung dịch HCl đặc

4. Tính chất hoá học

a. Tính chất hoá học của KMnO4

Kali pemanganat là một chất oxy hóa rất mạnh và có thể được sử dụng như một chất oxy hóa trong một loạt các phản ứng hóa học.

Có thể thấy khả năng oxi hóa của thuốc tím khi thực hiện phản ứng oxi hóa khử với nó, trong đó dung dịch màu tím sẫm chuyển thành không màu và sau đó chuyển thành dung dịch màu nâu.

Phản ứng oxi hóa khử của KMnO4 có thể thực hiện trong môi trường axit hoặc môi trường bazơ.

Phản ứng phân hủy bởi nhiệt độ cao

2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

Khi pha loãng tinh thể pemanganat dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp, oxi được giải phóng

4KMnO4 + 2H2O → 4KOH + 4MnO2 + 3O2

Phản ứng với axit

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

Phản ứng với bazơ

4KMnO4 + 4KOH → 4K2MnO4 + 2H2O + O2

Tính chất oxy hóa của KMnO4

Trong môi trường axit, mangan bị khử thành Mn2+

2KMnO4 + 5Na2SO3 + 3H2SO4 🡪 2MnSO4 + 5Na2SO4 + K2SO4 + 3H2O

Trong môi trường trung tính, tạo thành MnO2 có cặn màu nâu.

2KMnO4 + 3K2SO3 + H2O 🡪 3K2SO4 + 2MnO2 + 2KOH

Trong môi trường kiềm, bị khử thành MnO42-

2KMnO4 + Na2SO3 + 2KOH 🡪 2K2MnO4 + Na2SO4 + H2O

Phản ứng với các hợp chất hữu cơ

Phản ứng với etanol

4KMnO4 + 3C2H5OH → 3CH3COOH + 4MnO2 + 4KOH + H2O

Phản ứng với axetilen trong môi trường kiềm:

C2H2 + 10KMnO4 + 14KOH → 10K2MnO4 + 2K2CO3 + 8H2O

Phản ứng với axetilen trong môi trường trung tính:

3C2H2 + 10KMnO4 + 2KOH → 6K2CO3 + 10MnO2 + 4H2O

Phản ứng với axetilen trong môi trường axit

C2H2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 → 2CO2 + 2MnSO4 + K2SO4 + 4H2O

KMnO4 phản ứng với Ethylene trong môi trường kiềm:

12KMnO4 + C2H4 + 16KOH → 12K2MnO4 + 2K2CO3 + 10H2O

KMnO4 phản ứng với Ethylene trong môi trường trung tính

4KMnO4 + C2H4 → 2K2CO3 + 4MnO2 + 2H2O

Phản ứng với glycerol

14KMnO4 + 4C3H8O3 → 7K2CO3 + 7Mn2O3 + 5CO2 + 16H2O

Thuốc tím tác dụng với H2O2

2KMnO4 + 3H2O2 → 2KOH + 2MnO2 + 3O2 + 2H2O

KMnO4 tác dụng với H2S

2KMnO4 + 3H2SO4 + 5H2S → 5S + 8H2O + K2SO4 + 2Mn

b. Tính chất hoá học HCl

– Dung dịch axit HCl có đầy đủ tính chất hoá học của một axit mạnh.

Tác dụng chất chỉ thị:

Dung dịch HCl làm quì tím hoá đỏ (nhận biết axit)

HCl → H+ + Cl

Tác dụng với kim loại

Tác dụng với KL (đứng trước H trong dãy Bêkêtôp) tạo muối (với hóa trị thấp của kim loại) và giải phóng khí hidrô (thể hiện tính oxi hóa)

Fe + 2HCl Hóa học lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập Hóa 10 có đáp án FeCl2 + H2

2Al + 6HCl Hóa học lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập Hóa 10 có đáp án 2AlCl3 + 3H2

Cu + HCl → không có phản ứng

Tác dụng với oxit bazo và bazo:

Sản phẩm tạo muối và nước

NaOH + HCl → NaCl + H2 O

CuO + 2HCl Hóa học lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập Hóa 10 có đáp án CuCl2 + H2 O

Fe2 O3 + 6HClHóa học lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập Hóa 10 có đáp án 2FeCl3 + 3H2 O

Tác dụng với muối (theo điều kiện phản ứng trao đổi)

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3

(dùng để nhận biết gốc clorua )

Ngoài tính chất đặc trưng là axit , dung dịch axit HCl đặc còn thể hiện vai trò chất khử khi tác dụng chất oxi hoá mạnh như KMnO4, MnO2, K2 Cr2O7, MnO2, KClO3 ……

4HCl + MnO2 Hóa học lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập Hóa 10 có đáp án MnCl2 + Cl + 2H2 O

K2 Cr2 O7 + 14HCl → 3Cl2 + 2KCl + 2CrCl3 + 7H2 O

Hỗn hợp 3 thể tích HCl và 1 thể tích HNO3 đặc được gọi là hỗn hợp nước cường toan ( cường thuỷ) có khả năng hoà tan được Au ( vàng)

3HCl + HNO3 → 2Cl + NOCl + 2H2O

NOCl → NO + Cl

Au + 3Cl → AuCl3

5. Cách thực hiện phản ứng

Cho vào ống nghiệm khô một vài tinh thể KMnO4 nhỏ tiếp vào ống vài giọt dung dịch HCl đậm đặc. Đậy kín ống nghiệm bằng nút cao su.

6. Bạn có biết

Clo được điều chế từ axit clohidric đặc. Để oxi hóa ion Cl, cần chất oxi hóa mạnh như MnO2, KMnO4, KClO3, …

⇒ Đây là nguyên tắc để điều chế Cl2 trong phòng thí nghiệm.

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O | KMnO4 ra MnCl2 | HCl ra Cl2 | KMnO4 ra Cl2

Hình 1. Điều chế và thu khí clo trong phòng thí nghiệm

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Sản phẩm khí thu được khi cho KMnO4 tác dụng với HCl đặc là

A. O2

B. Cl2

C. H2

D. MnO2

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: B

Phương trình hóa học:

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2↑ + 8H2O

Ví dụ 2: Cho 14,6 gam HCl tác dụng hết với KMnO4 thu được V lít khí Cl2 (đktc). Giá trị V là

A. 8,96

B. 2,8

C. 5,6

D. 11,2

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 ↑ + 8H2O

nHCl =14,636,5 = 0,4 mol

nCl2 = 516nHCl = 516 . 0,4 = 0,125 mol

V = 0,125. 22,4 = 2,8 lít

Ví dụ 3: Nếu cho 1 mol mỗi chất CaOCl2, KMnO4, K2Cr2O7, MnO2 lần lượt phản ứng với lượng dư dung dịch HCl đặc, chất tạo ra lượng khí Cl2 nhiều nhất là:

A. CaOCl2

B. KMnO4

C. K2Cr2O7

D. MnO2

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Trong phản ứng với HCl đặc, chất nào nhận electron nhiều nhất thì sẽ cho lượng Cl2 lớn nhất.
Giả sử có 1 mol mỗi chất CaOCl2, KMnO4, K2Cr2O7, MnO2 lần lượt phản ứng với lượng dư dung dịch HCl đặc thì số mol electron nhận lần lượt là 2 mol, 5 mol, 6 mol, 2 mol.
=> Kết luận: Chất tạo ra lượng khí Cl2 nhiều nhất là K2Cr2O7.

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Mangan (Mn) và hợp chất:

4Mn + 10HNO3 → 4Mn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

3Mn + 2H3PO4 → Mn3(PO4)2 + 3H2

Mn + H2S → MnS + H2

2KMnO4 + 3H2S → 2KOH + 2MnO2↓ + 3S↓ + 2H2O

2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

MnO2 + 4HCl đặc → MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O

2KMnO+ 5SO+ 2H2O → 2MnSO4 + K2SO4 + 2H2SO4

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2↑ + H2O | KMnO4 ra MnCl2
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button