Học TậpLớp 12

H2S là chất điện li mạnh hay yếu | Phương trình điện li H2S

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
H2S là chất điện li mạnh hay yếu | Phương trình điện li H2S

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình điện li H2S gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình điện li H2S

Bạn đang xem: H2S là chất điện li mạnh hay yếu | Phương trình điện li H2S

1. Viết phương trình điện li của H2S

H2S ⇄ H+ + HS

HS ⇆ H+S2−

2. H2S là chất điện li yếu

Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước, số phân tử hòa tan phân li một phần, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.

Các axit yếu, bazơ yếu và một số muối là chất điện li yếu.

Những chất điện li yếu là:

Các axit yếu như CH3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3, …

Các bazơ yếu như: Bi(OH)2, Mg(OH)2, …

VD:

H2S ⇄ H+ + HS

HS ⇆ H+ + S2−

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. H2S

B. H2O

C. Mg(OH)2

D. K2CO3

Lời giải:

Đáp án: D

Chất là chất điện li mạnh là K2CO3

Câu 2. Dãy gồm các chất điện li yếu là

A. H2S, H3PO4, CH3COOH, Mg(OH)2.

B. BaSO4, H2S, NaCl, HCl

C. Na2SO3, NaOH, CaCl2, CH3COOH.

D. CuSO4, NaCl, HCl, NaOH.

Lời giải:

Đáp án: A

Dãy gồm các chất điện li yếu là: H2S, H3PO4, CH3COOH, Mg(OH)2.

Phương trình điện li

H2S ⇄ H+ + HS

HS ⇆ H+ +S2−

H3PO4 ⇄ H+ + H2PO4

H2PO4 ⇄ H+ + HPO42−

HPO42- ⇄ H+ + PO43-

CH3COOH ⇔ CH3COO + H+

Mg(OH)⇔ Mg2+ + 2OH

Câu 3. Chất nào sau đây là chất điện li yếu

A. HCl

B. H2SO4

C. HNO3

D. H2S

Lời giải:

Đáp án: D

Chất điện li yếu là H2S

Câu 4. Chất nào dưới đây là chất không điện li?

A. NaCl.

B. H2S.

C. CH3COOH.

D. C2H5OH.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 5. Nội dung nhận định nào sau đây đúng khi nói về sự điện li?

A. Sự điện li là sự hòa tan một chất vào nước thành dung dịch

B. Sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện

C. Sự điện li là sự phân li một chất thành ion dương và ion âm khi chất đó tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy

D. Sự điện li thực chất là quá trình oxi hóa – khử

Lời giải:

Đáp án: C

Sự điện li là sự phân li một chất thành ion dương và ion âm khi chất đó tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy

Câu 6. Dung dịch chất điện li dẫn điện được là do sự chuyển động của

A. Các cation và anion.

B. Các cation và anion và các phân tử hòa tan.

C. Các ion H+ và OH-

D. Các ion nóng chảy phân li.

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 7. Trong số các chất sau: HNO2, CH3COOH, KMnO4, C6H6, HCOOH, HCOOCH3, C6H12O6, C2H5OH, SO2, Cl2, NaClO, CH4, NaOH, H2S. Số chất thuộc loại chất điện li là

A. 8.

B. 7.

C. 9.

D. 10.

Lời giải:

Đáp án: B

Trong số các chất sau: HNO2, CH3COOH, KMnO4, C6H6, HCOOH, HCOOCH3, C6H12O6, C2H5OH, SO2, Cl2, NaClO, CH4, NaOH, H2S.

Chất thuộc loại chất điện li là: HNO2, CH3COOH, KMnO4, HCOOH, NaClO, NaOH, H2S.

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
H2S là chất điện li mạnh hay yếu | Phương trình điện li H2S
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button