Học TậpLớp 10

Giải Toán 10 trang 54 Tập 1 Kết nối tri thức

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Giải Toán 10 trang 54 Tập 1 Kết nối tri thức

Với Giải toán lớp 10 trang 54 Tập 1 Kết nối tri thức chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán 10. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

 

Bạn đang xem: Giải Toán 10 trang 54 Tập 1 Kết nối tri thức

Giải Toán 10 trang 54 Tập 1 Kết nối tri thức

Vận dụng trang 54 Toán lớp 10: Tính lực kéo cần thiết để kéo một khẩu pháo có trọng lượng 22 148 N (ứng với khối lượng xấp xỉ 2 260kg) lên một con dốc nghiêng 30o so với phương nằm ngang (H.4.18). Nếu lực kéo của mỗi người bằng 100N, thì cần tối thiểu bao nhiêu người để kéo pháo?

Luyện tập 2 trang 53 Toán lớp 10 Tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Phương pháp giải:

Khi cân bằng lực (trọng lực, phản lực, lực kéo) thì khẩu pháo đứng yên, do đó để kéo được khẩu pháo lên thì lực kéo phải lớn hơn hoặc bằng tổng hợp lực của trọng lực và phản lực.

Tìm hướng và độ lớn của tổng hợp lực giữa trọng lực và phản lực, từ đó suy ra độ lớn của lực kéo.

Lời giải:

 Luyện tập 2 trang 53 Toán lớp 10 Tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Khẩu pháo chịu tác động của ba lực: trọng lực P(kí hiệu OA), phản lực w(kí hiệu OB) và lực kéo F. Để kéo pháo thì độ lớn của lực kéo phải lớn hơn độ lớn của lực kéo khi pháo cân bằng Fo(kí hiệu OFo )

Khi pháo cân bằng thì: P+w+Fo=0

Để tổng hợp lực P và w, ta vẽ hình bình hành OACB.

 Luyện tập 2 trang 53 Toán lớp 10 Tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 3)

Ta có:

OB=AC;OB//ACOB=AC

OB+OA=AC+OA=OA+AC=OC

0=P+w+Fo=OB+OA+OFo=OC+OFo

O là trung điểm của CFo, hay OC=|Fo|.

Lại có: OBOC(do OB là phản lực)

ACCOOC=OA.cosAOC^

Mà AOC^=90o30o=60o|P|=OA=22148N

OC=22148.cos60o=11074(N)

Vậy lực Focó độ lớn là 11074N, để kéo pháo thì lực F cùng hướng với Fo và |F|>11074N

Vì 11074:100=110,74 nên cần tối thiểu 111 người để kéo pháo.

Bài tập

Bài 4.6 trang 54 Toán lớp 10: Cho bốn điểm A,B,C,D. Chứng minh rằng:

a)  AB+BC+CD+DA=0

b) ACAD=BCBD

Phương pháp giải:

Với 3 điểm A, B, C bất kì, ta có: AB+BC=AC và ABAC=CB

Lời giải:

a)

 AB+BC+CD+DA=(AB+BC)+(CD+DA)=AC+CA=AA=0.

b)

ACAD=DC và BCBD=DC

ACAD=BCBD

Bài 4.7 trang 54 Toán lớp 10: Cho hình bình hành ABCD. Hãy tìm điểm M để BM=AB+AD. Tìm mối quan hệ giữa hai vectơ CD và CM.

Phương pháp giải:

Bước 1: Xác định vectơ AB+AD dựa vào quy tắc hình bình hành, từ đó xác định điểm M.

Bước 2: Nhận xét về phương và chiều của hai vectơ CD và CM hoặc tìm biểu thức liên hệ giữa hai vectơ đó.

Lời giải:

Bài 4.6 trang 54 Toán lớp 10 Tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Ta có: AD=BC (do ABCD là hình bình hành)

AB+AD=AB+BC=AC

BM=AB+AD=AC

 Tứ giác ABMC là hình bình hành.

AB=CM. Mà AB=DC

DC=CM

Clà trung điểm DM.

Nói cách khác: CD+CM=0 hay hai vectơ CD và CMđối nhau.

Chú ý khi giải

+) Tứ giác ABCD là hình bình hành AD=BC

+) ABCD là hình bình hành thì AB+AD=AC

Bài 4.8 trang 54 Toán lớp 10: Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a. Tính độ dài của các vectơ ABAC,AB+AC.

Phương pháp giải:

Với 3 điểm A, B, C bất kì, ta có: ABAC=CB

Tứ giác MNPQ là hình bình hành thì MN+MQ=MP

Lời giải:

Bài 4.7 trang 54 Toán lớp 10 Tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 1)

ABAC=CB|ABAC|=|CB|=CB=a.

Dựng hình bình hành ABDC tâm O như hình vẽ.

Ta có:

AB+AC=AB+BD=AD

|AB+AC|=|AD|=AD

Vì tứ giác ABDC là hình bình hành, lại có AB=AC=BD=CD=a nên ABDC là hình thoi.

AD=2AO=2.AB.sinB=2a.32=a3.

Vậy |ABAC|=a và |AB+AC|=a3.

Bài 4.9 trang 54 Toán lớp 10: Hình 4.19 biểu diễn hai lực F1,F2 cùng tác động lên một vật, cho |F1|=3N,|F2|=2N. Tính độ lớn của hợp lực F1+F2.

Bài 4.8 trang 54 Toán lớp 10 Tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Phương pháp giải:

Để tìm tổng của hai vectơ chung gốc AB,AC ta dựng hình hình bành ABDC, khi đó:AB+AC=AD

Lời giải:

Dựng hình bình hành ABDC với hai cạnh là hai vectơ F1,F2như hình vẽ

 Bài 4.8 trang 54 Toán lớp 10 Tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Ta có:

F1+F2=AC+AB=AD|F1+F2|=|AD|=AD

Xét ΔABD ta có:

BD=AC=|F1|=3,AB=|F2|=2.

ABD^=180oBAC^=180o120o=60o

Theo định lí cosin ta có:

AD2=AB2+BD22.AB.BD.cosABD^AD2=22+322.2.3.cos120oAD2=19AD=19

Vậy |F1+F2|=19

Bài 4.10 trang 54 Toán lớp 10: Hai con tàu xuất phát cùng lúc từ bờ bên này sang bờ bên kia của dòng sông với vận tốc riêng không khổi và có độ lớn bàng nhau. Hai tàu luôn dược giữ lái sao cho chúng tạo với bờ cùng một góc nhọn nhưng một tàu hướng xuống hạ lưu, một tàu hướng lên thượng nguồn (hình bên). Vận tốc dòng nước là đáng kể, các yêu tố bên ngoài khác không ảnh hưởng tới vận tốc của các tàu. Hỏi tàu nào sang bờ bên kia trước.

Phương pháp giải:

Biểu diễn hướng đi của hai tàu.

Phân tích theo vectơ vận tốc riêng và vận tốc dòng nước.

Lời giải:

Ta đã biết vectơ dòng nước và hướng di chuyển (tức là vectơ vận tốc thực của hai tàu).

Ta cần xác định vectơ vận tốc của mỗi tàu, chỉ biết chúng có độ lớn bằng nhau.

Giả sử tàu 1 là tàu đi về phía hạ lưu còn tàu 2 là tàu đi về phía thượng nguồn.

Tàu 1 và tàu 2 bắt đầu di chuyển từ điểm A và A’ ở bờ bên này đến điểm E, E’ ở bờ bên kia.

Vecto vận tốc dòng nước tác động lên tàu là như nhau, biểu diễn bởi các vectơ AB và AB

 Bài 4.9 trang 54 Toán lớp 10 Tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Gọi vectơ vận tốc riêng của hai tàu lần lượt là các vectơ AD và AD

Vecto vận tốc thực của hai tàu là vectơ AC và AC.

Với tàu 1, để xác định các điểm C, D:

Từ B ta kẻ đường vuông góc với bờ, cắt AE tại một điểm, kí hiệu là C. Tiếp theo, dựng hình bình hành ABCD ta được điểm D.

 Bài 4.9 trang 54 Toán lớp 10 Tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Với tàu 2, để xác định các điểm C’, D’

Trên A’E’ lấy điểm C’ sao cho B’C’= AD. Dựng hình bình hành A’B’C’D’, ta được điểm D’.

Giải thích:

Tàu 1: Được dòng nước đẩy theo vectơ AB, và đi với vận tốc thực là vectơ AD, khi ấy hướng di chuyển là vectơ tổng AB+AD chính là vectơ AC

Tàu 2: Bị dòng nước đẩy theo vectơ AB, và đi với vận tốc thực là vectơ AD, khi ấy hướng di chuyển là vectơ tổng AB+AD chính là vectơ AC

Các vectơ AD và ADcó độ dài bằng nhau (cùng bằng B’C’).

Do hai tàu chuyển động theo hướng tạo với bờ cùng một góc nhọn nên quãng đường đường đi khi chạm bờ bên kia là như nhau. Hay AE = A’E’.

Tàu nào có độ lớn vận tốc thực lớn hơn thì tàu đó sang bờ bên kia trước.

Xét tam giác A’B’C’, theo định lí cosin ta có:

AC2=AB2+BC22AB.BC.cosB

Mà 0o<B^<CAx^<90ocosB>0

AC2<AB2+BC2

Mặt khác, tam giác ABC vuông tại B nên: AC2=AB2+BC2=AB2+AD2

AC2<AC2 hay AC<AC

Vậy vận tốc của tàu 1 lớn hơn, nói cách khác tàu đi hướng xuống hạ lưu sẽ sang bờ bên kia trước.

Xem thêm lời giải Toán 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Giải Toán 10 trang 51 Tập 1 

Giải Toán 10 trang 52 Tập 1

Giải Toán 10 trang 53 Tập 1 

Giải Toán 10 trang 54 Tập 1 

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Giải Toán 10 trang 54 Tập 1 Kết nối tri thức
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button