Học TậpLớp 12

C6H5ONa ra C6H5OH | C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
C6H5ONa ra C6H5OH | C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3 gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Đồng . Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3

Bạn đang xem: C6H5ONa ra C6H5OH | C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3

1. Phương trình phản ứng C6H5ONa ra C6H5OH 

C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3

2. Điều kiện phản ứng C6H5ONa ra C6H5OH

Nhiệt độ: nhiệt độ Áp suất: cao

Xúc tác: NaOH đặc

3. Hiện tượng nhận biết

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm C6H5OH (Phenol) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), NaHCO3 (natri hidrocacbonat) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia C6H5ONa (Natri Phenolat) (trạng thái: dung dịch) (màu sắc: không màu), H2O (nước) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), CO2 (Cacbon dioxit) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), biến mất.

4. Tính chất hóa học

4.1. Tính chất hóa học của CO2

– Là oxit axit

CO2 tan trong nước tạo thành axit cacbonic (là một điaxit rất yếu)

CO2 + H2O ↔ H2CO3

– Tác dụng với oxit bazơ → muối.

CaO + CO2 → CaCO3(t0)

– Tác dụng với dung dịch bazơ → muối + H2O

NaOH + CO2 → NaHCO3

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

– Axit cacbonic bền ở nhiệt độ cao thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với các chất khử mạnh

CO2+ 2Mg → 2MgO + C

CO2 + C → 2CO

Lưu ý: Được dùng để giải thích CO2 không dùng để dập tắt các đám cháy kim loại.

4.2. Tính chất hóa học của H2O

Mục lục

– Nước tác dụng với kim loại

Nước tác dụng được với một số kim loại ở nhiệt độ thường như: Li, Na, K, Ca.. tạo thành bazo và khí H2.

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 ↑

2K + 2H2O → 2KOH + H2 ↑

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2 ↑

– Nước tác dụng với oxit bazo

Nước tác dụng với oxit bazo tạo thành bazo tương ứng. Dung dịc bazo làm quỳ tím hóa xanh.

Na2O + H2O → 2NaOH

CaO + H2O → Ca(OH)2

– Nước tác dụng với oxit axit

Nước tác dụng với oxit axit tạo thành axit tương ứng. Dung dịch axit làm quỳ tím hóa đỏ.

SO2 + H2O → H2SO3

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

5. Bài tập vận dụng

Câu 1: Khi cho phenol tác dụng với dung dịch brom dư thì thu được một dẫn xuất của phenol là 2,4,6-tribromphenol, trong môi trường này 2,4,6-tribromphenol là chất:

A. lỏng, nhẹ hơn phenol

B. lỏng, nặng hơn phenol

C. rắn

D. rắn, rồi tan trong phenol dư

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 2: Benzen không phản ứng với dung dịch brom nhưng phenol làm mất màu nâu đỏ của dung dịch brom nhanh chóng vì lí do nào sau đây?

A. Phenol có tính axit

B. Tính axit của phenol yếu hơn cả axit cacbonic

C. Phenol là dung môi hữu cơ phân cực hơn benzen

D. Do ảnh hưởng của nhóm -OH, cả vị trí ortho và para trong phenol trở nên giàu điện tích âm, tạo điều kiện cho tác nhân Br− nhanh chóng tấn công

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 3. CTPT C7H8O có số đồng phân hình học là hợp chất thơm là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 4. Cho các chất: Phenol, Striren, Ancol benzylic. Thuốc thử duy nhất có thể phân biệt được ba chất lỏng đựng trong ba lọ mất nhãn là:

A. Na

B. Dung dịch Brom

C. Dung dịch NaOH

D. Quỳ tím

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích:

Để phân biệt phenol, stiren, ancol benzylic ta dùng dung dịch Br2​:

+ Xuất hiện kết tủa trắng → Phenol.

C​6H5​OH + 3Br2​ → C6​H2​(OH)Br3​ ↓ + 3HBr

+ Dung dịch Br2​nhạt màu → Stiren.

C6​H5​CH=CH2​ + Br2​ → C6​H5​CHBr-CH2​Br

Không hiện tượng → Ancol benzylic.

Câu 5. Hợp chất Y là dẫn xuất chứa oxi của benzen, khối lượng phân tử của Y bằng 94 đvC. Cho biết CTCT của Y

A. Ancol benzylic

B. Phenol

C. p-Crezol

D. Natriphenolat

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 6. Cho các phát biểu sau về phenol:

(a) C6H5OH vừa tác dụng được với dung dịch NaOH vừa tác dụng được với Na.

(b) C6H5OH tan được trong dung dịch KOH.

(c) Nhiệt độ nóng chảy của C6H5OH lớn hơn nhiệt độ nóng chảy của ancol etylic.

(d) C6H5OH phản ứng được với dung dịch KHCO3 tạo CO2.

(e) C6H5OH là một ancol thơm.

Trong các trường hợp trên, các phát biểu đúng là

A. (a); (b); (c)

B. (a); (c); (e)

C. (a); (b); (c); (d)

D. (a); (b); (d); (e)

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích:

(a) C6H5OH vừa tác dụng được với dung dịch NaOH vừa tác dụng được với Na.

(b) C6H5OH tan được trong dung dịch KOH.

(c) Nhiệt độ nóng chảy của C6H5OH lớn hơn nhiệt độ nóng chảy của ancol etylic.

Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn a gam C2H5OH thu được 0,1 mol CO2. Đốt cháy hoàn toàn b gam CH3COOH thu được 0,1 mol CO2. Cho a gam C2H5OH tác dụng với b gam CH3COOH có xúc tác là H2SO4 đặc và đun nóng (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%) thì thu được số gam ete là

A. 8,8 gam .

B. 17,6 gam

C. 4,4 gam.

D. 13,2 gam.

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích:

Ta có

nC2H5OH = 1/2 nCO2 = 0,05 mol; nCH3COOH = 0,05 mol

Phương trình phản ứng hóa học

CH3COOH + C2H5OH ⇌ CH3COOC2H5 + H2O

meste = 0,05.88 = 4,4 (gam)

Câu 8. Đun nóng a gam ancol no, đơn chức, mạch hở A với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được b gam chất hữu cơ B. Tỉ khối hơi của B so với A bằng 0,7. Hiệu suất của phản ứng đạt 100%. A có công thức phân tử là:

A. C2H5OH

B. C3H7OH

C. C5H11OH

D. C4H9OH

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích:

Ta có theo đề bài tỉ khối hơi của B so với A bằng 0,7

dB/ dA = 0,7 => X là anken

Gọi X: CnH2n+2O => Y: CnH2n

Ta có: 14n/(14n+18) = 0,7 => n = 3

Công thức phân tử: C3H7OH

Câu 9. Phản ứng tạo kết tủa trắng của phenol với dung dịch Br2 chứng tỏ rằng

A. Phenol có nguyên tử hiđro linh động.

B. Phenol có tính axit vì có nhóm -COOH

C. ảnh hưởng của nhóm –OH đến gốc –C6H5 trong phân tử phenol

D. ảnh hưởng của gốc –C6H5 đến nhóm –OH trong phân tử phenol

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích:

Benzen không có phản ứng thế với dung dịch brom vào nhân thơm ở điều kiện thường.Mà phenol phản ứng với dung dịch Br2 → ảnh hưởng của nhóm -OH đến gốc -C6H5 trong phân tử phenol

Câu 10. Phenol có khả năng dễ tham gia phản ứng thế với dung dịch Br2 vì

A. trong phân tử có chứa nhóm OH hút điện tử.

B. có vòng benzen hút điện tử.

C. có nguyên tử H linh động trong nhóm OH.

D. có nhóm OH đẩy điện tử vào vòng benzen làm H trong vòng dễ bị thế.

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:

Phenol có khả năng dễ tham gia phản ứng thế với dung dịch Br2 vì có nhóm OH đẩy điện tử vào vòng benzen làm H trong vòng dễ bị thế.

Câu 11. X và Y là 2 hợp chất hữu cơ thơm có công thức là C7H8O, đều không làm mất màu dung dịch brom. X chỉ tác dụng với Na, không tác dụng với dung dịch NaOH, Y không tác dụng với Na và NaOH. Vậy X và Y lần lượt là

A. p-CH3C6H4OH và C6H5CH2OH

B. p-CH3C6H4OH và C6H5OCH3

C. m-CH3C6H4OH và o-CH3C6H4OH

D. C6H5CH2OH và C6H5OCH3

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:

X chỉ tác dụng với Na, không tác dụng với dung dịch NaOH => X không phải là phenol => X là ancol C6H5CH2OH

Y không tác dụng với Na và NaOH => Y là ete C6H5OCH3

Câu 12. Có các nhận định sau:

(1) Phenol làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ.

(2) Ancol etylic tác dụng được với NaOH.

(3) Axetandehit có công thức là CH3CHO.

(4) Từ 1 phản ứng có thể chuyển ancol etylic thành axit axetic.

(5) Từ CO có thể điều chế được axit axetic.

Số nhận định không đúng là

A. 5

B. 3

C. 2

D. 4

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích:

(1) Phenol làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ. => Sai. Không làm đổi màu quì.(2) Ancol etylic tác dụng được với NaOH. => Sai.

Câu 13. Hãy chọn câu phát biểu đúng về phenol:

1) phenol là hợp chất có vòng benzen và có một nhóm –OH.

2) phenol là hợp chất chứa một hay nhiều nhóm hiđroxyl (-OH) liên kết trực tiếp với vòng benzen.

3) phenol có tính axit nhưng nó là axit yếu hơn axit cacbonic.

4) phenol tan trong nước lạnh vô hạn.

5) phenol tan trong dung dịch NaOH tạo thành natriphenolat.

A. 1, 2, 3, 5.

B. 1, 2, 5.

C. 2, 3, 5.

D. 2, 3, 4.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 14. Phenol có khả năng dễ tham gia phản ứng thế với dung dịch Br2 vì

A. trong phân tử có chứa nhóm OH hút điện tử.

B .có vòng benzen hút điện tử.

C .có nguyên tử H linh động trong nhóm OH.

D. có nhóm OH đẩy điện tử vào vòng benzen làm H trong vòng dễ bị thế.

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:

Phenol có khả năng dễ tham gia phản ứng thế với dung dịch Br2 vì có nhóm OH đẩy điện tử vào vòng benzen làm H trong vòng dễ bị thế.

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
C6H5ONa ra C6H5OH | C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button